www.backbalance-nederland.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN

PEDICURE- EN DORNPRAKTIJK HANS BOERHOF

EN BACKBALANCE-NEDERLAND

Zuiderzeestraatweg 64, 3849 AH Hierden-NL

Tel.: 0341-787 112

 

 

Pedicure- en Dornpraktijk Hans Boerhof staat garant voor een professionele werkwijze. Deze werkwijze houdt rekening met onderstaande Algemene voorwaarden die in grote lijnen overeenkomt met de Algemene Leveringsvoorwaarden van de Uiterlijke Verzorgingsbranche, AV CZ/90 december 2009, welke zijn gedeponeerd bij de Sociaal Economische Raad (SER) en per 1 januari 2010 van kracht is geworden.

 

 

1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pedicure- en Dornpraktijk Hans Boerhof en een cliënt waarop Pedicure- en Dornpraktijk Hans Boerhof deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Een overeenkomst komt tot stand nadat de cliënt gevraagd heeft om een behandeling en Pedicure- en Dornpraktijk Hans Boerhof aangegeven heeft die behandeling uit te zullen voeren.
 3. Een overeenkomst komt eveneens tot stand nadat cliënt via het automatische online afsprakensysteem op de website van Pedicure- en Dornpraktijk Hans Boerhof een behandeling heeft geboekt.
 4. Is er sprake van medische klachten, allergieën, bent u in behandeling bij een arts of specialist of gebruikt u medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden dan dient u dit door te geven. U bent echter zelf verantwoordelijk voor het doorgeven of achterhouden van belangrijke informatie over uw gezondheid.

 

2. Diensten

 1. Pedicure- en Dornpraktijk Hans Boerhof verleent geen medische behandelingen. Bij medische klachten dient u met uw behandelend arts of specialist te overleggen alvorens een behandeling te ondergaan.
 2. Pedicure- en Dornpraktijk Hans Boerhof staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst, dat de werkzaamheden worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming is met de eisen van goed en zorgvuldig vakmanschap én met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen volgens de richtlijnen van de H.A.M. (Hygiëne, Arbo en Milieu) en de branchecode, volgens uitgegeven door het HBA.
 3. Pedicure- en Dornpraktijk Hans Boerhof licht de cliënt in over de aard en omvang van de behandeling, de in redelijkheid te verwachten resultaten en de mogelijke risico’s verbonden aan de behandeling. Pedicure- en Dornpraktijk Hans Boerhof vraagt de cliënt naar informatie die relevant is om de behandeling goed uit te kunnen voeren.
 4. Pedicure- en Dornpraktijk Hans Boerhof acht zich verplicht te werken volgens de geldende wet en regelgeving en stand der techniek, zoals deze onder andere zijn neerslag vindt in de ter zake geldende branchecode, uitgegeven door het HBA.
 5. Pedicure- en Dornpraktijk Hans Boerhof zal geen handeling verrichten die buiten zijn beroepscompetenties valt.
 6. Pedicure- en Dornpraktijk Hans Boerhof is gerechtigd om de werkzaamheden, ongeacht de reden, door derden te laten verrichten, mits de cliënt hiermee akkoord gaat. Is dit niet het geval, dan is de cliënt gerechtigd de afspraak zonder enige kosten te annuleren.
 7. Pedicure- en Dornpraktijk Hans Boerhof is te allen tijde gerechtigd, ongeacht de reden, een behandeling of levering van producten te weigeren.

 

3. Afspraken

 1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak, aan Pedicure- en Dornpraktijk Hans Boerhof melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Pedicure- en Dornpraktijk Hans Boerhof daarvoor het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.
 2. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Pedicure- en Dornpraktijk Hans Boerhof de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
 3. Pedicure- en Dornpraktijk Hans Boerhof zal overmacht, mits redelijk aantoonbaar, in acht nemen en deze niet in rekening brengen.
  Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt: “van overmacht is sprake als het gaat om abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden”.

 

4. Ambulant

 1. Indien een behandeling bij de cliënt thuis plaatsvindt dient de cliënt zorg te dragen voor voldoende ruimte en de door de Pedicure- en Dornpraktijk Hans Boerhof gevraagde faciliteiten beschikbaar te stellen die nodig zijn om een goede behandeling mogelijk te maken. Tevens dient de cliënt te zorgen voor een zo hygiënisch mogelijke omgeving. Indien de cliënt deze normen niet of onvoldoende nakomt is Pedicure- en Dornpraktijk Hans Boerhof gerechtigd de behandeling te weigeren, dan wel te staken en het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt in rekening te brengen.
 2. Indien niet wordt opengedaan en daardoor de behandeling niet kan plaats vinden, worden alsnog alle kosten in rekening gebracht en volgt er een factuur die men binnen het wettelijk gestelde termijn van 30 dagen dient te voldoen.

 

5. Cursus, training en Workshop
Direct na inschrijving voor een cursus, training of workshop zijn de volgende afwijkende algemene voorwaarden van toepassing:

 1. De factuur dient uiterlijk 5 dagen voor aanvang van de cursus, training of workshop bij Pedicure- en Dornpraktijk Hans Boerhof binnen te zijn.
 2. Verhindering moet zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 7 dagen voorafgaande aan de cursus, training of workshop gemeld worden. Indien de cursist deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Pedicure- en Dornpraktijk Hans Boerhof daarvoor, behoudens overmacht zoals omschreven in artikel 3.3. van deze a.v., de reeds gemaakte kosten in rekening brengen.
 3. Bij afwezigheid zonder kennisgeving of afzegging binnen 48 uur  voorafgaande aan de cursus, training of workshop, behoudens artikel 3.3 van deze algemene voorwaarden, blijft het volledige cursusbedrag aan Pedicure- en Dornpraktijk Hans Boerhof verschuldigd.
 4. Voor zover dit artikel 5 niet voorziet, zijn de overige artikelen van deze algemene voorwaarden van toepassing.

 

6. Tarieven en betaling

 1. Pedicure- en Dornpraktijk Hans Boerhof vermeldt alle tarieven van behandelingen op de website en zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief btw.
 2. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. Eventuele prijswijzigingen worden in de praktijkruimte en op de website tijdig kenbaar gemaakt.
 3. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten bij voorkeur via pinbetaling te voldoen.
 4. Indien er sprake is van facturering, dient deze, mits anders schriftelijk is overeengekomen, binnen de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen volledig te zijn voldaan. Tot dan blijven de geleverde producten en goederen eigendom van Pedicure- en Dornpraktijk Hans Boerhof.
  Minimaal vijf dagen voor aanvang van een cursus of workshop dient de factuur daarvan betaald te zijn.
 5. Bij een behandeling of reeks behandelingen kan Pedicure- en Dornpraktijk Hans Boerhof, zonder opgave van redenen, de cliënt verplichten tot een vooruitbetaling van de totaalprijs.

  Vroegtijdige beëindiging behandelperiode

 6. Indien een afgesproken behandelperiode vroegtijdig wordt afgebroken, dan kan Pedicure- en Dornpraktijk Hans Boerhof in overleg overgaan tot een gedeeltelijke terugbetaling van de totaalprijs, verminderd met de reeds uitgevoerde behandelingen. Deze regeling vervalt indien de cliënt de adviezen van Pedicure- en Dornpraktijk Hans Boerhof omtrent de behandelingen niet heeft opgevolgd en/of de cliënt zelf en zonder overleg de behandelperiode vroegtijdig heeft beëindigd. Het recht op latere voortzetting van dezelfde behandelperiode vervalt dan eveneens.

  Afwijkende tarieven
 7. Op zon- maan- en feestdagen geldt een toeslag op de betreffende behandeling(en). Onder feestdagen wordt verstaan, de wettelijke feestdagen in Nederland.
 8. Indien de praktijk is gesloten en voor een enkele behandeling geopend moet worden, geldt eveneens een toeslag.
 9. Ambulante behandelingen worden vermeerderd met € 0,20 per gereden kilometer vise-versa. Onder deze kosten worden ook de reiskosten tussen het woonadres en praktijkadres door Pedicure- en Dornpraktijk Hans Boerhof gerekend, indien de praktijk gesloten is.

7. Persoonsgegevens & privacy

 1. De cliënt voorziet voor de eerste behandeling Pedicure- en Dornpraktijk Hans Boerhof van alle gegevens, welke voor Pedicure- en Dornpraktijk Hans Boerhof relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening.
 2. Pedicure- en Dornpraktijk Hans Boerhof neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een beveiligd geautomatiseerd systeem, en behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 3. Pedicure- en Dornpraktijk Hans Boerhof zal gegevens van de cliënt gebruiken binnen de eigen praktijk. Uitsluitend met instemming van de cliënt kan Pedicure- en Dornpraktijk Hans Boerhof behandelgegevens ter beschikking stellen aan de huisarts of medisch specialist indien van toepassing.
 4. Indien noodzakelijk, kan Pedicure- en Dornpraktijk Hans Boerhof contact opnemen met de huisarts of medisch specialist voor overleg, tenzij cliënt op dat moment duidelijk aangeeft daar op tegen te zijn.
 5. Eigen persoons- en behandelgegevens zijn ten allen tijde in te zien door de cliënt.

 

8. Geheimhouding

 1. Pedicure- en Dornpraktijk Hans Boerhof verplicht zich, in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, tot geheimhouding van het medisch dossier en alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld aan Pedicure- en Dornpraktijk Hans Boerhof. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Pedicure- en Dornpraktijk Hans Boerhof verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

9. Aansprakelijkheid

 1. Pedicure- en Dornpraktijk Hans Boerhof is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door onjuiste en/of onvolledige verstrekte informatie door de cliënt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
 2. Pedicure- en Dornpraktijk Hans Boerhof is niet aansprakelijk voor beschadiging of vermissing van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.
 3. Pedicure- en Dornpraktijk Hans Boerhof is tegenover de cliënt aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan Pedicure- en Dornpraktijk Hans Boerhof of een persoon in zijn dienst dan wel stagiaire is toe te rekenen. De bedrijfsaansprakelijkheid bedraagt, in geval van verwijtbaar (letsel)schade, ten hoogste € 2.200.000,00 per gebeurtenis.
 4. De cliënt is tegenover Pedicure- en Dornpraktijk Hans Boerhof aansprakelijk voor door Pedicure- en Dornpraktijk Hans Boerhof geleden schade die door een aan de cliënt toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

 

10. Klachten

 1. Indien de cliënt een klacht heeft over een product dan wel een klacht heeft over, of ten gevolge van, een behandeling, moet deze zo spoedig mogelijk contact met Pedicure- en Dornpraktijk Hans Boerhof opnemen, zodat deze adequaat kan handelen door eventuele vervanging van het product, een eventuele vervolgafspraak of een doorverwijzing. Te lang wachten met de klacht kan nadelige gevolgen hebben voor de bewijspositie van de cliënt.
 2. Pedicure- en Dornpraktijk Hans Boerhof dient klachten afdoende te onderzoeken. Pedicure- en Dornpraktijk Hans Boerhof zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij zulks in verband met de omstandigheden in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 3. Als de klacht niet in onderling overleg naar tevredenheid kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan De Geschillencommissie.

 

11. Geschillenregeling

 

Pedicure- en Dornpraktijk Hans Boerhof is aangesloten bij de onafhankelijke Geschillencommissie van BackBalance-Nederland.

 1. Geschillen tussen cliënt en Pedicure- en Dornpraktijk Hans Boerhof over de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomsten, kunnen zowel door de cliënt als door Pedicure- en Dornpraktijk Hans Boerhof aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie (www.backbalance-nederland.nl/geschillenregeling/).
 2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de cliënt zijn klacht eerst bij Pedicure- en Dornpraktijk Hans Boerhof heeft ingediend.

12. Garantie op producten

 1. Pedicure- en Dornpraktijk Hans Boerhof geeft de cliënt tot 8 dagen na aankoop garantie op de producten en behandelingen. Deze garantie vervalt indien: - De cliënt de adviezen van Pedicure- en Dornpraktijk Hans Boerhof omtrent het product of behandeling niet heeft opgevolgd. - De cliënt producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt. - Het product dusdanig is beschadigd of is verbruikt dat deze niet meer terug te nemen is. Dit uitsluitend te beoordelen door Pedicure- en Dornpraktijk Hans Boerhof zelf.

 

13. Beschadiging en diefstal

 1. Pedicure- en Dornpraktijk Hans Boerhof heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
 2. Pedicure- en Dornpraktijk Hans Boerhof meldt diefstal altijd en zonder enige uitzondering bij de politie.

 

14. Gedrag

 1. De cliënt behoort zich in- en rond de praktijk volgens algemeen aanvaarde normen te gedragen. Huisdieren zijn in de behandelruimten niet toegestaan. In het hele pand geldt een rookverbod.
 2. In de massageruimte dient het geluid van een mobiele telefoon of andere smart-systemen uitgeschakeld te zijn.
 3. De behandelruimten zijn uitsluitend toegankelijk na toestemming van Pedicure- en Dornpraktijk Hans Boerhof.
 4. Indien een cliënt, na herhaaldelijke waarschuwingen, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Pedicure- en Dornpraktijk Hans Boerhof het recht de cliënt de toegang tot het pand te weigeren of te ontzeggen, zonder opgaaf van reden.

15. Recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Pedicure- en Dornpraktijk Hans Boerhof en de cliënt is, voor zover deze algemene voorwaarden niet voorziet, het Nederlandse recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 2. Uitsluitend de rechter van de arrondissementsrechtbank waar Hierden onder valt en de Geschillencommissie is bevoegd om van geschillen kennis te nemen.

 

16. Slotbepaling

 1. Van toepassing is steeds de laatst, bij de Kamer van Koophandel, gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst. De laatste versie staat altijd ter inzage op de website van Pedicure- en Dornpraktijk Hans Boerhof: www.hansboerhof.nl/av/

 

 Gedeponeerd bij de K.v.K. Oost Nederland, te Harderwijk, d.d. 16/02/2010, onder nummer: 050.56.086